DUYURULAR: 01.09.2020 "PERSONEL ALIM İLANIMIZ YOKTUR. BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEDEN CV BANKAMIZA ALINACAKTIR"
Arüv Çevre

Müşavirlik Hizmetleri

TEMEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ARÜV ÇEVRE tarafından verilen “Temel Danışmanlık Hizmetlerini” 4 ana başlıkta değerlendirmek mümkündür.

-                      Proje Danışmanlığı,

-                      İzin süreçleri Yönetimi Danışmanlığı,

-                      Çevre Mevzuatı Danışmanlığı,

-                      Kurumsal İletişim danışmanlığı,

 A- Proje Danışmanlığı

  Yatırım projelerinin hazırlanması esnasında pek çok teknik esaslar üzerine çalışılırken, realize edilecek ve uygulamaya konacak olan projenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevzuat hükümlerine uygun tasarlanması gerekmektedir.

Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetin türü yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı statüsünde olmasından dolayı başta imar ve çevre mevzuatı olmak üzere, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine harfiyen riayet edilmesi gerekmektedir.

  ARÜV ÇEVRE yatırımın proje aşamasında tanımlanan çerçevede Proje Danışmanlığı hizmeti vermektedir.

 B- İzin Süreçleri Yönetim Danışmanlığı

  Ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler, kurumlar sosyolojisinin temel prensipleri çerçevesinde birbiri ile ilişkili olan, bir başka deyişle sonuçlandırılması, ilgili diğer kurumların mevzuatlarına bağlı olan, izin süreçlerinin doğru planlanması ve yönetilmesi temel şartına bağlıdır.

İzin süreçleri yönetiminin kronolojik olarak sıralanması ve/veya izin alınacak kurumun izin pratiklerinin bilinmesi, yatırımların, süresi içerisinde mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

ARÜV ÇEVRE; “İzin Süreçleri Yönetim Planı”nı hazırlamakta ve plana uygun olarak izin süreç yönetimini yaparak, faaliyetin inşaat öncesi, inşaat ve işletme dönemine ait tüm izinlerini almaktadır.

Bu kapsamda;

1-    Yatırım yapılacak olan arazinin inşaat yapılabilir hale getirilmesine yönelik işlemler

2-    İnşaat ruhsatının alınmasına yönelik işlemler

3-    Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasına yönelik işlemler

4-    Çevre İzin&Lisans Belgesinin alınmasına yönelik işlemler

5-    İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının alınmasına yönelik işlemler

6-    Kıyı Tesisi İşletme İzninin alınmasına yönelik işlemler

İzin süreç yönetim planlaması yapılarak, izin süreçleri sonuçlandırılmaktadır.

B.1 Yatırım yapılacak olan arazinin inşaat yapılabilir hale getirilmesine yönelik işlemler

Arazinin inşaat yapılabilir hale getirilmesine yönelik işlemleri; Mülkiyet, Plan ve ÇED işlemleri olarak özetlemek mümkündür.

B.1.1 Mülkiyet

Hazineye ait taşınmazların kiralanması, kullanım izni alınmasına yönelik iş ve işlemler, Orman Arazisi Kiralama İşlemleri, Boru hattı güzergah izin işlemleri, yol geçiş izinleri, tapu mülkiyetine ilişkin işlemler ARÜV ÇEVRE tarafından verilen hizmetlerdendir.

B.1.2 Plan

Plan onama süreçlerinin yönetimi ve imar parseli elde edilmesi, mülkiyet belirlenmesi işlemleri, ARÜV ÇEVRE tarafından, plan yapılacak bölgedeki Partnerleri vasıtası ile verilmektedir.

B.1.3 ÇED

ARÜV ÇEVRE; ÇED Yeterlik Belgesine (Belge No:63) sahip bir firmadır. Çevre Birliği Derneğinin üyesidir.

B.2 İnşaat Ruhsatının alınmasına yönelik işlemler

Mevzuatta tanımlanan şekli ile inşaat ruhsatının alınabilmesi için, projenin meslek odaları tarafından onaylınmış olması ve proje müellifi, müteahhit, yatırımcı, yapı denetim firması ve ruhsat makamı arasında koordinasyon sağlanması gerekmektedir. Bu işlemlerin bütün yönetimi ARÜV ÇEVRE tarafından yapılmaktadır.  

B.3 Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasına yönelik işlemler

Yatırımın inşaat aşamasının tamamlanmasını müteakip, proje müellifi, müteahhit, yapı denetim firması, yatırımcı ve ruhsat makamı arasında koordinasyonun sağlanması ve ilgili diğer kurumlarla olan ilişkilerin yönetilmesi ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin alınması işlemleri ARÜV ÇEVRE tarafından verilen hizmetlerdendir.

B.4 Çevre İzin & Lisans Belgesi İşlemleri

ARÜV ÇEVRE; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine (Belge No:0083) sahip bir şirkettir. Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca çevre izin ve denetim işlemleri çok sayıda faaliyet için yürütülmektedir.

B.5 İş Yeri Açma ve Çalışma (GSM) Ruhsatının alınması işlemleri

İş Yeri Açma ve Çalışma (GSM) Ruhsatı olmadan bir işyeri açılamayacağı ve çalıştırılamayacağı hükmünden hareketle, tüm yatırımların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikhükümlerine uygun olarak ruhsat alması sonrası gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

GSM Ruhsatı esas itibari ile mevzuatta tanımlanan tüm izin süreçlerinin tamamlandığını belgeleyen “sonuç” evrakıdır. İzin süreçlerinde var olan domino etkisi, GSM Ruhsatı’nın alt izin evraklarından birinin olmaması / iptal olması GSM ruhsatının iptaline kadar giden bir süreci de tetiklemektedir. Bu sebeple “İzin Süreçleri Yönetim Planlaması”nda temel amaç; GSM ruhsatının alınabilmesi ve işletme aşamasında da korunabilmesidir.  

İş Yeri Açma Çalışma Ruhsatının alınması işlemleri ARÜV ÇEVRE tarafından uzmanlık düzeyinde verilen bir hizmettir.

B.6 Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi İşlemleri

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, izin süreç yönetiminin sağlanması, Kıyı Tesisi İşletme izninin alınması ARÜV ÇEVRE tarafından verilen hizmetlerdendir.

  Bu kapsamda Plan, Milli Emlak Kullanım İzin sözleşmeleri, Proje onayları, inşaat ruhsatının alınması, yapı kullanma izin belgesinin alınması, son olarak mevzuata uygun olarak inşa edilmiş kıyı tesisinin Denizcilik Müsteşarlığından kıyı tesisi işletme izin belgesinin alınması işlemlerinin bir bütün olarak yönetimi, ARÜV ÇEVRE tarafından verilen hizmetlerdendir. 

 C- Çevre Mevzuatı Danışmanlığı

ARÜV ÇEVRE, Çevre mevzuatı ve uygulamaları konusunda uzman bir kuruluştur. Yatırımın inşaat öncesi, inşaat aşamasında ve işletme döneminde hukuki olarak gerekli olabilecek çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çözümlemeleri hususunda aktif hizmet üretilebilmektedir.

D-Kurumsal İletişim Danışmanlığı

Danışmanlık hizmeti verilen firmalara, yaşanan izin süreçlerinde iletişim içerisine girilmesi gereken tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli görüşmeleri yaparak, kurumsal iletişimi sağlamak ve yönetmek ARÜV ÇEVRE tarafından verilen hizmetlerdendir.