DUYURULAR: 01.09.2020 "PERSONEL ALIM İLANIMIZ YOKTUR. BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEDEN CV BANKAMIZA ALINACAKTIR"
Arüv Çevre

ÇED İzleme ve Kontrol

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 18. Maddesi uyarınca, proje sahibinin (görevlendirdiği yeterlik belgesine sahip kuruluşun) yatırımı izleme, kontrol etme ve yetkili makamlara iletme yükümlülüğü bulunmaktadır.

  ÇED Yönetmeliğine göre Ek.1 listesi kapsamında kalan projelerle ilgili hazırlanan ÇED Raporlarına esas işlemlere müteakip alınan kararın “ÇED Olumlu Kararı” olması sonrasında, ilgili mevzuat uyarınca alınan diğer izin ve ruhsatlar ile yatırımın başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerine ilişkin izleme raporları yetkili kuruma sunulmalıdır.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, ÇED Yönetmeliğine bağlı olarak düzenlediği 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yeterlik Belgesi Tebliği’nin 9. Maddesinin 4. Bendi’nde;

 “(4) ÇED Olumlu Kararı verilen projelerle ilgili proje sahibi, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan herhangi birine, yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerinde belirtilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini, yatırımın işletmeye geçişine kadar proje sahasına giderek, yerinde izleme kontrolünü yaptırmakla yükümlüdür. İlgili ÇED Daire Başkanlıkları, proje sahibi tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşu bu Tebliğin Ek-4 formuyla Daire Başkanlığına bildirir. Proje sahibi tarafından yetkilendirilen kurum/kuruluş, bu Tebliğin Ek-4’ünde yer alan ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formunu doldurarak Nihai ÇED Raporunda belirtilen izleme-kontrol süreleri sonundan itibaren yirmi iş gününde Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Kurum/kuruluşun yeterlik belgesinin iptal edilmesi veya kuruluşun kapanması halinde, bu durumun proje sahibine bildirilmesinden itibaren bir ay içerisinde, proje sahibi yeterlik belgesi almış diğer kurum/kuruluşlardan herhangi biriyle sözleşme yaparak Bakanlığa bildirmekle, ilgili kurum/kuruluş bu Tebliğin Ek-4 ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formunu doldurarak Nihai ÇED Raporunda belirtilen izleme-kontrol süreleri sonundan itibaren yirmi iş gününde Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.”

 denmekte olup, ÇED Olumlu Kararı sonrasında proje sahibi; tebliğ uyarınca yeterlik belgesine sahip kuruluşları yetkilendirmek ve izleme kontrolünü yaptırmakla yükümlüdür.

Yatırımın; başlangıç, inşaat ve işletmeye geçiş dönemlerine ilişkin izleme raporlarının hazırlanması için yatırımın gerçekleştirilmesinin tüm aşamalarında sahada bulunulmakta olup, Raporda proje sahibi nezdinde verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin tespitine yönelik görüntü (resim, kamera) kayıtları ile birlikte raporlamalar yapılmakta ve yetkili makam olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve taşra teşkilatına sunulmaktadır.