DUYURULAR: 01.09.2020 "PERSONEL ALIM İLANIMIZ YOKTUR. BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEDEN CV BANKAMIZA ALINACAKTIR"
Arüv Çevre

ÇED / PTD

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade eden Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), ilgili mevzuat olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. 

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerle yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası, Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almış olan kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanabilmektedir. 

  Tüm süreci proje sahibi ile birlikte yöneten ÇED yeterlik belgesine sahip firmalar; Bakanlık ile proje sahibi arasındaki koordinasyonu sağlayan teknik ekipten oluşmaktadır.(ARÜV ÇEVRE ÇED YETERLİK BELGE NO:3693’tür.)  

ÇED Yönetmeliğine göre; projeler iştigal konuları, kapasite değerleri, proje konusu, kapsamı vb. bağlı olarak Ek.1 veya Ek.2 listesinde yer almaktadırlar.

  Ek.2 listesi, Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosya PROJE TANITIM DOSYASI (PTD)olarak anılmakta olup, yetkili makam nezdinde yapılan tetkikler sonrasında proje için Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı (Seçme eleme kriterlerine tabi projelerin önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığını belirten karar) veya Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı (Seçme eleme kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten karar) alınmaktadır.

  Ek.1 listesi, Yönetmeliğin EK-I listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU hazırlanmakta olup, yetkili makam nezdinde yaşanan ÇED süreci sonrasında Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı (Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerine gerçekleşmesinde sakınca görülmediğini belirten karar) veya Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı (Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca görüldüğünü belirten karar) alınmaktadır. 

Projeler ancak Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı veya ÇED Olumludur kararı alınması akabinde yatırımına başlayabilir, diğer izinlerin alınması çalışmalarına devam edebilmektedir.